Het label

De kwaliteitsnorm
voor duurzaam beleggen

De kwaliteitsnorm schrijft een reeks vereisten op portefeuille- en procesniveau voor. Een financieel product moet ten minste aan deze eisen voldoen om het label te ontvangen. Het gaat om een combinatie van regels rond uitsluiting, impact, engagement, transparantie en verantwoordingsplicht.

Onafhankelijk toezicht door het Centraal Labeling Agentschap (CLA) beschermt de integriteit van de kwaliteitsnorm en het label.

Label intro
1

Geen schade berokkenen

We gaan na of de beheerder van het financiële product je geld niet gebruikt om te beleggen in bedrijven of overheden die betrokken zijn bij activiteiten en praktijken die in het algemeen als zeer schadelijk worden beschouwd.

ESG zorgvuldigheidsonderzoek vanuit een 'dubbele materialiteit'-perspectief

Elke belegging wordt doorgelicht op haar mogelijke positieve of negatieve invloed op duurzaamheidskwesties zoals milieu, arbeidsomstandigheden en goed bestuur (ESG). Bovendien wordt het mogelijke effect van duurzaamheidsgebeurtenissen zoals klimaatverandering, sociale onrust of juridische controverses op het rendement van de beleggingen geanalyseerd.

We sluiten bepaalde sectoren uit

Geen geld voor wapens, tabak, steenkool, niet-conventionele olie & gas en achterblijvende olie & gas- en elektriciteitsmaatschappijen.

Doorlichting op normen en standaarden

Bedrijven waarin belegd wordt mogen geen internationale normen en standaarden schenden, zoals het Global Compact van de VN, de VN-Richtlijnen voor Ondernemingen en Mensenrechten, de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen, en de IAO Conventies.

Do no harm
2

Positieve bijdrage

Bovenop de minimale eis om geen schade te berokkenen, zal de productbeheerder je geld gebruiken om te beleggen in projecten, bedrijven of overheden die een positieve bijdrage aan de samenleving leveren. Dat gebeurt door ten minste een van deze aanvullende strategieën te volgen.

Beste in de klasse of beste in het universum

Beleggen in bedrijven met de hoogste ESG-waardering: globaal, per bedrijfstak, sector of regio.

Beleggen met een duurzaam thema

Beleggen in bedrijven of sectoren die actief zijn rond een bepaald duurzaamheidsthema, bv. schone energie, gezondheid, duurzame landbouw, diversiteit.

Impactbeleggen

Beleggen in bedrijven of projecten die zich toeleggen op het creëren van concrete en meetbare positieve sociale of milieu-impact via hun producten of diensten.

Over- en onderwegen van posities

Onderweging van beleggingen met lagere ESG scores en overweging van beleggingen met hogere ESG scores in de portefeuille, ten opzichte van de benchmark van het product.

Beter doen dan een benchmark

De beleggingsportefeuille zo opbouwen dat ze over het geheel genomen beter scoort dan een benchmark op een of meer ESG indicatoren, bv. koolstofintensiteit.

Engagement

Een dialoog aangaan met ondernemingen en/of stemrecht uitoefenen in de ondernemingen waarin belegd wordt.
Deze strategie als enige aanvullende strategie volgen is echter niet voldoende.
Voor beleggingen in de sector van fossiele brandstoffen is engagement verplicht.

Solidariteit of liefdadigheid

Een deel van het rendement van de portefeuille of van de beheersvergoedingen aan een goed doel of een liefdadigheidsinstelling schenken.
Deze strategie als enige aanvullende strategie volgen is echter niet voldoende.

Een andere strategie

Een andere manier om in het selectieproces de meer duurzame emittenten de voorkeur te geven, indien erkend door de CLA.

Positive ESG impact
3

Transparantie

Verder dient de productbeheerder transparant te zijn over zijn beleggingsbeleid en op zijn website te publiceren hoe en welke schadelijke activiteiten vermeden worden, en hoe positieve impact nagestreefd wordt. Zo kun je nagaan of het beleid van het product overeenstemt met je persoonlijke overtuigingen.

Implementation

U wenst een label voor uw financieel product?