Criteria van het Towards Sustainability label herzien

30-06-2023

Het Towards Sustainability label voor duurzame financiële producten is het meest omvattende ESG-label in Europa met bijna 800 gelabelde producten die beheerd worden door meer dan 100 beheerders uit meer dan 10 landen. Er wordt momenteel meer dan 500 miljard euro beheerd volgens de criteria van het label. Het label wordt beheerd en gecontroleerd door een onafhankelijke vzw: het Centraal Labelling Agentschap (CLA).

De criteria van het label worden om de 2 jaar herzien. Het herzieningsproces van 2023 liep van november 2022 tot juni 2023. Er werden meer dan 50 financiële en niet-financiële belanghebbenden geraadpleegd.

Deze herziening verhoogt de ambitie van het label met betrekking tot de energiesector, uitoefening van stemrechten, minimale impact van ESG-strategieën, en prestaties op portefeuilleniveau op het gebied van broeikasgasintensiteit en genderdiversiteit. Er wordt extra transparantie gevraagd over engagementinspanningen, decarbonisatie-inspanningen op het niveau van portefeuillebeheerders, en het beleid op het gebied van ontbossing en plastic voor eenmalig gebruik. De criteria zijn beter afgestemd op fondsen die beleggen in opkomende markten en op staatsobligatieportefeuilles.

De nieuwe criteria gelden vanaf 1/1/2024 voor nieuw gelabelde producten en vanaf 30/6/2024 voor reeds gelabelde producten.

Belangrijkste wijzigingen in de criteria van 2023

Fossiele brandstoffen

 • Energiebedrijven waarin wordt belegd, mogen niet betrokken zijn bij exploratie, exploitatie of ontwikkeling van nieuwe olie- of gasvelden, en niet betrokken zijn bij de bouw van nieuwe steenkoolcentrales. Deze activiteiten zijn niet verenigbaar met enig wetenschappelijk onderbouwd overgangsscenario dat is afgestemd op een maximale temperatuurstijging van 1,5°C.
 • Beheerders dienen uitleg te geven over eventuele blootstellingen aan bedrijven die op de Coal Exit List en Global Oil & Gas Exit List staan, opgesteld door de Duitse NGO Urgewald.

Engagement & uitoefening van stemrecht

 • De verwachtingen richten zich op sectoren met verhoogde risico's, zoals textiel, landbouw, mijnbouw, energie en andere koolstofintensieve sectoren.
 • Beheerders dienen hun engagementbeleid en -proces bekendmaken en hun stemrecht uitoefenen in minstens 50% van de bedrijven waarin wordt geïnvesteerd in sectoren met een hoge impact.
 • De beheerder brengt jaarlijks verslag uit over zijn engagementactiviteiten en stemgedrag.

Criteria voor de impact van specifieke ESG-strategieën

 • Het volgen van een beste-in-de-klasse of beste-in-het-universum strategie zal leiden tot een vermindering van het belegbare universum met ten minste 25%.
 • Portefeuilles met als strategie om beter te doen dan een benchmark op een ESG-indicator, dienen een minimaal percentage beter presteren dan die benchmark, afhankelijk van het type benchmark.
 • Impactbeleggingsproducten passen de Operating Principles for Impact Management (OPIM) toe of sluiten aan bij de Core Characteristics of Impact Investing zoals geformuleerd door het Global Impact Investing Network (GIIN).

Overheidsobligaties

 • Bij beleggingen in overheidsobligaties wordt de uitgevende overheid beoordeeld op basis van de deugdelijkheid van haar bestuur. Dit wordt gemeten aan de hand van de 6 Worldwide Governance Indicators (WGI), opgesteld door de Wereldbank (vrije meningsuiting en verantwoordingsplicht, politieke stabiliteit en afwezigheid van geweld/terrorisme, effectiviteit van de overheid, kwaliteit van de regelgeving, rechtsstaat, beheersing van corruptie).
 • Voor landen met een hoog inkomen worden aanvullende, strengere criteria geformuleerd.

Criteria op portefeuilleniveau rond milieu- en sociale prestaties

 • Overwegingen met betrekking tot broeikasgasintensiteit en genderdiversiteit in de raden van bestuur dienen te worden geïntegreerd op portefeuilleniveau.
 • Aangezien de huidige onduidelijkheid omtrent de reikwijdte, definitie en berekeningsmethode geen betrouwbare en vergelijkbare rapportering van het aandeel "duurzame beleggingen" in een portefeuille (zoals gedefinieerd door SFDR) mogelijk maakt, kan er geen criterium op basis van deze indicator worden vastgesteld en is er dus geen minimumaandeel "duurzame beleggingen" vereist. Een significant aandeel zal worden ingevoerd wanneer er meer juridische duidelijkheid is over de definitie en berekeningsmethode.

De volledige tekst van de 2023 Towards Sustainability kwaliteitsnorm kan worden geraadpleegd op de website van Towards Sustainability: https://towardssustainability.be/nl/het-label/kwaliteitsnorm

Over het Towards Sustainability initiatief

In november 2019 kende het Central Labelling Agency of the Belgian SRI label (CLA) vzw de eerste 'Towards Sustainability'-labels toe aan financiële producten die voldeden aan de Towards Sustainability kwaliteitsnorm voor duurzame en maatschappelijk verantwoorde financiële producten.

Sindsdien hebben bijna 800 producten, waaronder beleggingsfondsen, indexproducten, verzekeringsfondsen en spaarproducten het label ontvangen, wat neerkomt op meer dan 500 miljard euro dat beheerd wordt met respect voor de criteria van de kwaliteitsnorm. Ongeveer een kwart van deze producten wordt verdeeld op de Belgische markt, driekwart in de rest van Europa en daarbuiten, waardoor dit het meest omvattende en inclusieve labelinitiatief voor duurzame financiële producten is.

Meer dan 100 financiële instellingen uit meer dan 10 landen zijn momenteel betrokken bij het Towards Sustainability initiatief. In slechts drie jaar tijd is het Towards Sustainability label de marktstandaard geworden voor duurzame financiële producten in België en in toenemende mate ook in andere Europese landen.

Het Towards Sustainability label is, zoals elk duurzaamheidslabel, noodzakelijkerwijs een evolutief label. De criteria worden regelmatig herzien en aangescherpt om in lijn te blijven met de veranderende maatschappelijke behoeften, verwachtingen van beleggers, wetenschappelijke inzichten, beschikbare gegevens en het regelgevend kader.

De CLA Verifier, een partnerschap van Forum Ethibel, ICHEC Brussels en de Universiteit van Antwerpen, controleert jaarlijks of de gelabelde producten voldoen aan de voorwaarden van de Towards Sustainability kwaliteitsnorm.

Voor de duurzame belegger is het Towards Sustainability label het begin van het gesprek. Het label garandeert dat een minimaal maar ambitieus duurzaamheidsniveau wordt bereikt en dat het product aan een onafhankelijke duurzaamheidsaudit is onderworpen. Daarnaast vereist het dat de financiële instelling transparant is over de specifieke implementatie van haar duurzaamheidsbeleid.

Met deze hulpmiddelen kan de belegger op zoek gaan naar het duurzame financiële product dat past bij hun persoonlijke voorkeuren en overtuigingen op het gebied van duurzaamheid en hun bredere beleggersprofiel.

Label Sustainability is a journey