Het Towards Sustainability label toegekend aan 13 producten

18-04-2024

In het kort

• 13 beleggings-, spaar- en verzekeringsproducten van 7 vermogensbeheerders hebben eind maart het Towards Sustainability label voor de eerste maal behaald.

• 6 bijkomende producten krijgen het label in een later stadium, na hun effectieve lancering of na publicatie van hun geüpdatet beleggingsbeleid.

• Eind maart 2024 droeg een totaal van 802 producten het label.

• Meer dan 520 miljard euro wordt beheerd volgens de criteria van de Towards Sustainability kwaliteitsnorm. Ongeveer 25% van dat bedrag wordt verdeeld in België.

Eind maart werd het Towards Sustainability label toegekend aan 13 producten die beheerd worden door Alter Equity, Amundi, Janus Henderson, KBC, Van Lanschot Kempen, Liontrust en Lombard Odier. Daarnaast zal het label de komende maanden aan 6 producten worden uitgereikt, zodra aan hun respectieve voorwaarden is voldaan. In de meeste gevallen hebben de voorwaarden betrekking op de effectieve lancering van het product of de beschikbaarheid van up-to-date informatie over het beleggingsbeleid. Op dit moment wordt meer dan 520 miljard euro beheerd volgens de criteria van de Towards Sustainability kwaliteitsnorm.

Herziene criteria vanaf 2024

Het jaar 2023 stond in het teken van de tweede herziening van de kwaliteitsnorm. De criteria worden regelmatig herzien en aangescherpt om in lijn te blijven met de veranderende maatschappelijke behoeften, de verwachtingen van investeerders, wetenschappelijke inzichten, de beschikbaarheid van gegevens en het regelgevend kader. Volgens de nieuwe richtlijnen worden onder meer ondernemingen die betrokken zijn bij de exploitatie of ontwikkeling van nieuwe olie- of gasvelden uitgesloten. Towards Sustainability was het eerste brede ESG-label dat een dergelijke strenge eis stelde, wat anderen ertoe heeft aangezet dit voorbeeld te volgen. Andere opmerkelijke wijzigingen hebben betrekking op de prestaties op het gebied van broeikasgasintensiteit en genderdiversiteit op portefeuilleniveau, engagementsbeleid en stemrecht, en de impact van ESG-strategieën.

Alle producten die eerder het label ontvingen onder de oudere criteria moesten opnieuw een aanvraag indienen en aantonen dat ze voldoen aan de nieuwe criteria. Beheerders van 85% van de gelabelde producten hebben opnieuw een aanvraag ingediend en bevestigen daarmee hun aanhoudende steun aan het Towards Sustainability label. De geüpdatet labels worden in juni 2024 toegekend.

Vanaf 2024 zal het herzieningsproces evolueren naar een aanpak gebaseerd op multi-stakeholder consultaties en workshops gericht op specifieke duurzaamheidsproblematieken. De eerste workshop vindt plaats op 28 juni 2024 in Brussel rond het thema biodiversiteit.

Transparantie en duidelijkheid voor investeerders

Het Towards Sustainability label richt zich op transparantie en het verstrekken van relevante en nuttige informatie. Een gebruiksvriendelijke online zoekfunctie biedt een duidelijke en uitgebreide duurzaamheids-ID voor elk gelabeld product, zodat beleggers een product kunnen vinden dat aansluit bij hun persoonlijke voorkeuren en overtuigingen op het gebied van duurzaamheid.

Onafhankelijk toezicht en verificatie

Het Towards Sustainability label draagt bij aan de strijd tegen greenwashing door een minimaal maar ambitieus duurzaamheidsniveau te bepalen. De sterke onafhankelijke controlemechanismen beschermen de integriteit van het label. De CLA heeft een onafhankelijke Verificateur aangesteld die door middel van analyse van het investeringsbeleid, on-site audits en voortdurende monitoring van de portefeuille beoordeelt of de producten voldoen aan de voorwaarden van de Towards Sustainability kwaliteitsnorm. Momenteel is de Verificateur een consortium bestaande uit Forum Ethibel, ICHEC Brussels en de Universiteit van Antwerpen.