Towards Sustainability label: terugblik op 2023

26-01-2024

In het kort

- 91 beleggings-, spaar- en verzekeringsproducten hebben het Towards Sustainability label behaald in 2023, wat het totaal aantal gelabelde producten op 792 brengt.

- 525 miljard euro wordt beheerd volgens de criteria van de kwaliteitsnorm, die het label belichaamt. Ongeveer 25% van dat bedrag wordt verdeeld in België.

- Aankondiging in juni 2023 van de herziene criteria van de kwaliteitsnorm die de ambitie van het label opnieuw verhoogt.

- 85% van de reeds gelabelde producten hebben een aanvraag ingediend voor vernieuwing binnen het herziene en opgeschroefde label dat in juni 2024 zal worden toegekend.

- Naast de reeds gelabelde producten hebben 42 producten voor het eerst een aanvraag ingediend ondanks de strengere nieuwe criteria.

Het Towards Sustainability label heeft als doel de kwaliteit en integriteit van de markt voor duurzame financiële producten te doen groeien en te vrijwaren, en meer transparantie en duidelijkheid te bieden aan particuliere en institutionele beleggers. In slechts vier jaar tijd is het Towards Sustainability label uitgegroeid tot de marktstandaard voor duurzame financiële producten in België en in toenemende mate in Europa.

Het jaar 2023 stond ook in het teken van de tweede herziening van de kwaliteitsnorm. De criteria worden regelmatig herzien en aangescherpt om in lijn te blijven met de veranderende maatschappelijke behoeften, de verwachtingen van investeerders, wetenschappelijke inzichten, de beschikbaarheid van gegevens en het regelgevend kader. Volgens de nieuwe richtlijnen worden onder meer ondernemingen die betrokken zijn bij de exploitatie of ontwikkeling van nieuwe olie- of gasvelden uitgesloten. Towards Sustainability was het eerste brede EGS-label dat een dergelijke strenge eis stelde, wat anderen ertoe heeft aangezet dit voorbeeld te volgen. Andere opmerkelijke wijzigingen hebben betrekking op de prestaties op het gebied van broeikasgasintensiteit en genderdiversiteit op portefeuilleniveau, engagementsbeleid en stemrecht, en de impact van ESG-strategieën. De herziene criteria worden van kracht in januari 2024 voor nieuw gelabelde producten en in juni 2024 voor reeds gelabelde producten.

Vooruitzichten voor 2024

Door de groeiende bezorgdheid over greenwashing is de Europese Commissie een consultatie gestart over de herziening van de verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid (SFDR), om aspecten als rechtszekerheid en bruikbaarheid te bekijken. Bovendien herziet de toezichthouder op de financiële markten van de EU (ESMA) momenteel de richtlijnen voor fondsnamen om ervoor te zorgen dat het gebruik van ESG- of duurzaamheidsgerelateerde termen niet misleidend is over de werkelijke kenmerken van een fonds.

Tom Van den Berghe, Managing Director CLA: "De discussie rond de adequaatheid van het EU-kader toont eens te meer de relevantie aan van een label als Towards Sustainability, dat verder gaat dan enkel de openbaarmakingsplicht, door duidelijke, transparante en evolutieve minimumcriteria vast te stellen in combinatie met een onafhankelijke verificatie."

Vanaf 2024 zal het herzieningsproces evolueren naar een aanpak gericht op specifieke duurzaamheidsproblematieken. Deze zal gebaseerd zijn op multi-stakeholder consultaties en workshops over onderwerpen zoals o.a. biodiversiteit, private equity, vastgoed en de defensie-industrie.

Transparantie en duidelijkheid voor investeerders

Het Towards Sustainability label richt zich op transparantie en het verstrekken van relevante en nuttige informatie. Een gebruiksvriendelijke online zoekfunctie biedt een duidelijke en uitgebreide duurzaamheids-ID voor elk gelabeld product, zodat beleggers een product kunnen vinden dat aansluit bij hun persoonlijke voorkeuren en overtuigingen op het gebied van duurzaamheid.

Onafhankelijk toezicht en verificatie

Het Towards Sustainability label draagt bij aan de strijd tegen greenwashing door een minimaal maar ambitieus duurzaamheidsniveau te bepalen. De sterke onafhankelijke controlemechanismen beschermen de integriteit van het label. De CLA heeft een onafhankelijke Verificateur aangesteld die door middel van analyse van het investeringsbeleid, on-site audits en voortdurende monitoring van de portefeuille beoordeelt of de producten voldoen aan de voorwaarden van de Towards Sustainability kwaliteitsnorm. Momenteel is de Verificateur een consortium bestaande uit Forum Ethibel, ICHEC Brussels en de Universiteit van Antwerpen.