Producten_

Pension Invest Plan

TAK 21 levensverzekering
Laatste update - 21-04-2023
Products

Overzicht

Pension Invest Plan
Algemene info
Beheerder: AG Insurance sa/nv
Producttype: TAK 21 levensverzekering
Synthetische risico- en rendementsindicator
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Laag risicoTypisch lagere opbrengst
Hoog risicoTypisch hogere opbrengst
Toewijzing van activa
Uitgevers
SFDR informatie
i
De EU-verordening inzake informatieverschaffing over duurzame financiering (SFDR) vereist openbaarmaking over het aandeel van duurzame beleggingen, beleggingen die afgestemd zijn op milieu- of sociale kenmerken, en andere activa in de portefeuille
Bron: Morningstar/Sustainalytics of productbeheerder
ESG kenmerken
77%
Duurzame beleggingen
22%
Gehanteerde duurzaamheidstrategieën
i
Elke belegging wordt doorgelicht op haar mogelijke positieve of negatieve invloed op duurzaamheidskwesties zoals milieu, arbeidsomstandigheden en goed bestuur (ESG). Bovendien wordt het mogelijke effect van duurzaamheidsgebeurtenissen zoals klimaatverandering, sociale onrust of juridische controverses op het rendement van de beleggingen geanalyseerd.
Integratie
i
Uitsluiting van schadelijke activiteiten zoals wapens, tabak, steenkool, niet-conventionele olie & gas en achterblijvende olie & gas- en elektriciteitsmaatschappijen.
Uitsluiting
i
Bedrijven waarin belegd wordt mogen geen internationale normen en standaarden schenden, zoals het Global Compact van de VN, de VN-Richtlijnen voor Ondernemingen en Mensenrechten, de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen, en de IAO Conventies.
Normen en standaarden
i
Beste in de klasse of beste in het universum. Beleggen in bedrijven met de hoogste ESG-scores: globaal, per bedrijfstak, sector of regio
Beste presteerders
i
Beleggen in bedrijven of sectoren die actief zijn rond een bepaald duurzaamheidsthema, bv. propere energie, gezondheid, duurzame landbouw, diversiteit.
Thematisch
i
Beleggen in bedrijven of projecten die zich toeleggen op het creëren van concrete en meetbare positieve sociale of milieu-impact via hun producten of diensten.
Impact
i
Onderweging van beleggingen met lagere ESG scores en overweging van beleggingen met hogere ESG scores in de portefeuille, ten opzichte van de benchmark van het product.
Over-/ onderweging
i
De beleggingsportefeuille zo opbouwen dat ze over het geheel genomen beter scoort dan een benchmark op een of meer ESG indicatoren, bv. koolstofintensiteit.
Benchmark verslaan
i
Een andere manier om in het selectieproces de meer duurzame emittenten te bevoordelen, indien erkend door de CLA.
Andere
i
Een dialoog aangaan met ondernemingen en/of stemrecht uitoefenen in de ondernemingen waarin belegd wordt.
Deze strategie als enige aanvullende strategie volgen is echter niet voldoende.
Voor beleggingen in de sector van fossiele brandstoffen is engagement verplicht.
Engagement
i
Een deel van het rendement van de portefeuille of van de beheersvergoedingen aan een goed doel of een liefdadigheidsinstelling schenken.
Deze strategie als enige aanvullende strategie volgen is echter niet voldoende.
Liefdadigheid
ESG zorgvuldigheidsonderzoek vanuit een 'dubbele materialiteit'-perspectief
Uitsluiting van schadelijke activiteiten
Eerbiediging van internationale normen & standaarden
Beleggen in bedrijven met de hoogste ESG-scores: globaal. per bedrijfstak. sector of regio
Onderweging van beleggingen met lagere ESG-scores en overweging van beleggingen met hogere ESG-scores. ten opzichte van de benchmark
De beleggingsportefeuille zo opbouwen dat hij over het geheel genomen beter scoort dan een benchmark op één of meer ESG-indicatoren
Een andere manier om bij de selectie de voorkeur te geven aan duurzamere emittenten
Een dialoog aangaan met en/of stemrecht uitoefenen in de bedrijven waarin belegd wordt
Een deel van het rendement van de portefeuille of van de beheerskosten schenken aan een goed doel
Gemiddelde inperking van de portefeuille
i
Inkrimping van het oorspronkelijk belegbare universum als gevolg van de toepassing van duurzaamheidsstrategieën. Dit is alleen relevant voor brede portefeuilles, niet voor thematische of impactproducten die al beginnen met een beperkt universum.
Bron: Productbeheerder
24%
Initieel belegbaar universum
946
Na negatieve filter
737
Na positieve selectie
714
Blootstelling aan omstreden sectoren

Gegevens nog niet beschikbaar

i
De blootstelling van de portefeuille aan de productie van tabaksproducten, aanverwante producten & diensten, en (groot)distributie.
Bron: Morningstar/Sustainalytics
TabakIn % van de portefeuille.Bron: Morningstar/Sustainalytics
Indien gegevens beschikbaar zijn, toont de balk hierboven de blootstelling van het product (driehoekig pijltje) in vergelijking met de gemiddelde blootstelling van de productcategorie (lijn).
i
De blootstelling van de portefeuille aan militaire contracten, productie van kleine wapens, specifieke onderdelen & diensten en distributie.
Bron: Morningstar/Sustainalytics
WapensIn % van de portefeuille.Bron: Morningstar/Sustainalytics
Indien gegevens beschikbaar zijn, toont de balk hierboven de blootstelling van het product (driehoekig pijltje) in vergelijking met de gemiddelde blootstelling van de productcategorie (lijn).
i
De blootstelling van de portefeuille aan controversiële wapenproductie, belangrijke componenten & diensten. Controversiële wapens bestaan uit antipersoonsmijnen, biologische en chemische wapens, clusterwapens, munitie met verarmd uranium, kernwapens, en witte fosforwapens.
Bron: Morningstar/Sustainalytics
Controversiële wapensIn % van de portefeuille.Bron: Morningstar/Sustainalytics
Indien gegevens beschikbaar zijn, toont de balk hierboven de blootstelling van het product (driehoekig pijltje) in vergelijking met de gemiddelde blootstelling van de productcategorie (lijn).
i
De blootstelling van de portefeuille aan de winning van steenkool.
Bron: Morningstar/Sustainalytics
SteenkoolIn % van de portefeuille.Bron: Morningstar/Sustainalytics
Indien gegevens beschikbaar zijn, toont de balk hierboven de blootstelling van het product (driehoekig pijltje) in vergelijking met de gemiddelde blootstelling van de productcategorie (lijn).
i
De activa-gewogen procentuele inkomstenblootstelling van de portefeuille aan de winning van teerzanden en de exploratie van Arctische olie en gas.
Bron: Morningstar/Sustainalytics
Omstreden olie- & gaswinningIn % van de portefeuille.Bron: Morningstar/Sustainalytics
Indien gegevens beschikbaar zijn, toont de balk hierboven de blootstelling van het product (driehoekig pijltje) in vergelijking met de gemiddelde blootstelling van de productcategorie (lijn).
i
De activa-gewogen procentuele inkomstenblootstelling van de portefeuille aan de productie van olie en gas (exploratie, transport, raffinage).
Bron: Morningstar/Sustainalytics
Olie- & gaswinningIn % van de portefeuille.Bron: Morningstar/Sustainalytics
Indien gegevens beschikbaar zijn, toont de balk hierboven de blootstelling van het product (driehoekig pijltje) in vergelijking met de gemiddelde blootstelling van de productcategorie (lijn).
i
De activa-gewogen procentuele inkomstenblootstelling van de portefeuille aan nutsbedrijven die elektriciteit opwekken door verbranding van steenkool, olie of aardgas.
Bron: Morningstar/Sustainalytics
Opwekking niet-hernieuwbare energieIn % van de portefeuille.Bron: Morningstar/Sustainalytics
Indien gegevens beschikbaar zijn, toont de balk hierboven de blootstelling van het product (driehoekig pijltje) in vergelijking met de gemiddelde blootstelling van de productcategorie (lijn).
i
De blootstelling van de portefeuille aan de opwekking van kernenergie.
Bron: Morningstar/Sustainalytics
Opwekking van kernenergieIn % van de portefeuille.Bron: Morningstar/Sustainalytics
Indien gegevens beschikbaar zijn, toont de balk hierboven de blootstelling van het product (driehoekig pijltje) in vergelijking met de gemiddelde blootstelling van de productcategorie (lijn).
Indicatoren over nadelige gevolgen

Gegevens nog niet beschikbaar

Ondernemingen
i
Het bedrag in ton per miljoen (euro) belegd voor de broeikasgasemissies (Scope 1 en 2) die toe te schrijven zijn aan de portefeuille. De hoeveelheid broeikasgasemissies (in ton) gedeeld door het belegde bedrag (in euro) staat bekend als de koolstofvoetafdruk van een portefeuille. Deze wordt berekend door voor elke unieke participatie uit te rekenen welk percentage van dat bedrijf de portefeuille bezit. De portefeuille is dus verantwoordelijk voor dat deel van de broeikasgasemissies (Scope 1 en 2) van het bedrijf. Vervolgens wordt het aandeel van elk bedrijf in de broeikasgasemissies (Scope 1 en 2) bij elkaar opgeteld, zodat de totale uitstoot in ton berekend wordt, gedeeld door het totaal van de miljoenen (euro) die in die bedrijven geïnvesteerd zijn. Dit omvat alleen het long gedeelte van de participaties waarvoor de gegevens beschikbaar zijn. De voornaamste nadelige effecten (PAI's) worden gedefinieerd door de EU-verordening inzake de openbaarmaking van informatie over duurzame financiën (SFDR) en worden gebruikt om de nadelige effecten van beleggingen te meten.
Bron: Morningstar/Sustainalytics
Koolstof voetafdrukIn ton per miljoen EUR.Bron: Morningstar/Sustainalytics
Indien gegevens beschikbaar zijn, toont de balk hierboven de prestatie van het product (driehoekig pijltje) in vergelijking met de gemiddelde prestatie van de productcategorie (lijn).
i
Het gewogen gemiddelde voor de portefeuille van de broeikasgasintensiteit (Scope 1 en 2) van de onderliggende participatie. Het gemiddelde omvat alleen participaties waarvan de broeikasgasintensiteit (Scope 1 en 2) bekend zijn. Het wordt alleen berekend op het deel van de portefeuille dat op long wordt aangehouden. De broeikasgasintensiteit van een bedrijf is een maatstaf voor de uitstoot per miljoen (in euro) inkomsten. De voornaamste nadelige effecten (PAI's) worden gedefinieerd door de EU-verordening inzake de openbaarmaking van informatie over duurzame financiën (SFDR) en worden gebruikt om de nadelige effecten van beleggingen te meten.
Bron: Morningstar/Sustainalytics
GHG-intensiteitIn ton per miljoen EUR.Bron: Morningstar/Sustainalytics
Indien gegevens beschikbaar zijn, toont de balk hierboven de prestatie van het product (driehoekig pijltje) in vergelijking met de gemiddelde prestatie van de productcategorie (lijn).
i
Het percentage van de long only portefeuille dat blootgesteld is aan bedrijven die enige inkomsten halen uit activiteiten die verband houden met fossiele brandstoffen. De principal adverse impacts (PAI's) worden gedefinieerd door de EU Sustainable Finance Disclosures (SFDR) verordening en worden gebruikt om de nadelige gevolgen van beleggingen te meten.
Bron: Morningstar/Sustainalytics
Betrokkenheid bij fossiele brandstoffenIn % van de portefeuille.Bron: Morningstar/Sustainalytics
Indien gegevens beschikbaar zijn, toont de balk hierboven de prestatie van het product (driehoekig pijltje) in vergelijking met de gemiddelde prestatie van de productcategorie (lijn).
i
Het gewogen gemiddelde voor de portefeuille van het percentage van het energieverbruik van de onderliggende participatie dat afkomstig is van niet-hernieuwbare bronnen. Het gemiddelde omvat alleen bedrijven waarvan het niet-hernieuwbare percentage van het energieverbruik bekend is. Het wordt alleen berekend op het deel van de portefeuille dat op long wordt aangehouden. De voornaamste nadelige effecten (PAI's) worden gedefinieerd door de EU-verordening inzake de openbaarmaking van informatie over duurzame financiën (SFDR) en worden gebruikt om de nadelige effecten van beleggingen te meten.
Bron: Morningstar/Sustainalytics
Verbruik van niet-hernieuwbare energieIn % van de portefeuille.Bron: Morningstar/Sustainalytics
Indien gegevens beschikbaar zijn, toont de balk hierboven de prestatie van het product (driehoekig pijltje) in vergelijking met de gemiddelde prestatie van de productcategorie (lijn).
i
Het percentage van de long only portefeuille dat blootgesteld is aan bedrijven die inkomsten halen uit activiteiten die een negatief effect hebben op de biodiversiteit. De principal adverse impacts (PAI's) worden gedefinieerd door de EU Sustainable Finance Disclosures (SFDR) verordening en worden gebruikt om de negatieve gevolgen van beleggingen te meten.
Bron: Morningstar/Sustainalytics
Negatief effect op biodiversiteitIn % van de portefeuille.Bron: Morningstar/Sustainalytics
Indien gegevens beschikbaar zijn, toont de balk hierboven de prestatie van het product (driehoekig pijltje) in vergelijking met de gemiddelde prestatie van de productcategorie (lijn).
i
Het bedrag in ton per miljoen (euro) belegd voor de emissies naar water die toe te schrijven zijn aan de portefeuille. Berekend door voor elke unieke participatie uit te rekenen welk percentage van dat bedrijf de portefeuille bezit. De portefeuille is dus verantwoordelijk voor dat deel van de emissies naar water van het bedrijf. Vervolgens wordt het aandeel van elk bedrijf in de wateremissies bij elkaar opgeteld om een totale emissie in ton te krijgen, gedeeld door het totaal van de miljoenen (euro) die in die bedrijven geïnvesteerd zijn. Dit omvat alleen het long gedeelte van de participaties waarvoor de gegevens beschikbaar zijn. De voornaamste nadelige effecten (PAI's) worden gedefinieerd door de EU-verordening inzake de openbaarmaking van informatie over duurzame financiën (SFDR) en worden gebruikt om de nadelige effecten van beleggingen te meten.
Bron: Morningstar/Sustainalytics
Emissies in waterIn ton per miljoen EUR.Bron: Morningstar/Sustainalytics
Indien gegevens beschikbaar zijn, toont de balk hierboven de prestatie van het product (driehoekig pijltje) in vergelijking met de gemiddelde prestatie van de productcategorie (lijn).
i
Het gewogen gemiddelde van de waarden van de wateronttrekkingsintensiteit van de afgedekte holdings. Op het niveau van het bedrijf staat de wateronttrekkingsintensiteit voor de hoeveelheid onttrokken water per eenheid inkomsten (miljoen USD). Wateronttrekking verschilt van waterverbruik of waterverbruik, en wordt gedefinieerd als het totale volume (in kubieke meter) water dat wordt onttrokken of afgeleid uit verschillende waterbronnen, zoals grondwater, meren, gemeentelijke voorraden, enz. (met inbegrip van zeewater).
Bron: Morningstar/Sustainalytics
Intensiteit water onttrekkingIn m3 per miljoen USD.Bron: Morningstar/Sustainalytics
Indien gegevens beschikbaar zijn, toont de balk hierboven de prestatie van het product (driehoekig pijltje) in vergelijking met de gemiddelde prestatie van de productcategorie (lijn).
i
Het bedrag in ton per miljoen (Euro) belegd voor de uitstoot van gevaarlijk afval dat aan de portefeuille kan worden toegeschreven. Berekend door voor elke unieke participatie het percentage van dat bedrijf uit te rekenen dat de portefeuille bezit. De portefeuille is dus verantwoordelijk voor dat deel van de gevaarlijk afvalemissies van het bedrijf. Vervolgens wordt het aandeel van elk bedrijf in de emissies van gevaarlijk afval bij elkaar opgeteld, zodat de totale emissies in ton worden verkregen, gedeeld door het totaal van de miljoenen (euro) die in die bedrijven geïnvesteerd zijn. Dit omvat alleen het long gedeelte van de bedrijven waarvoor de gegevens beschikbaar zijn. De voornaamste nadelige effecten (PAI's) worden gedefinieerd door de EU-verordening inzake de openbaarmaking van informatie over duurzame financiën (SFDR) en worden gebruikt om de nadelige effecten van beleggingen te meten.
Bron: Morningstar/Sustainalytics
Gevaarlijk afvalIn ton per miljoen EUR.Bron: Morningstar/Sustainalytics
Indien gegevens beschikbaar zijn, toont de balk hierboven de prestatie van het product (driehoekig pijltje) in vergelijking met de gemiddelde prestatie van de productcategorie (lijn).
i
Het percentage van de long only-portefeuille dat blootgesteld is aan bedrijven die de Global Compact-beginselen van de Verenigde Naties of de richtlijnen voor multinationale ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) hebben geschonden De belangrijkste nadelige effecten (PAI's) worden gedefinieerd door de EU Sustainable Finance Disclosures (SFDR)-verordening en worden gebruikt om de nadelige effecten van beleggingen te meten.
Bron: Morningstar/Sustainalytics
Schendingen van UNGC-beginselen/ OESO-richtlijnenIn % van de portefeuille.Bron: Morningstar/Sustainalytics
Indien gegevens beschikbaar zijn, toont de balk hierboven de prestatie van het product (driehoekig pijltje) in vergelijking met de gemiddelde prestatie van de productcategorie (lijn).
i
Het gewogen gemiddelde voor de portefeuille van het loonverschil tussen mannen en vrouwen van de onderliggende participatie. Het gemiddelde omvat alleen participaties waarvan de details van de loonkloof tussen mannen en vrouwen bekend zijn. Het wordt alleen berekend op het long gedeelte van de portefeuille. De voornaamste nadelige effecten (PAI's) worden gedefinieerd door de EU-verordening inzake de openbaarmaking van informatie over duurzame financiën (SFDR) en worden gebruikt om de nadelige effecten van beleggingen te meten.
Bron: Morningstar/Sustainalytics
Loonkloof tussen mannen en vrouwenIn %.Bron: Morningstar/Sustainalytics
Indien gegevens beschikbaar zijn, toont de balk hierboven de prestatie van het product (driehoekig pijltje) in vergelijking met de gemiddelde prestatie van de productcategorie (lijn).
i
Het gewogen gemiddelde voor de portefeuille voor het percentage vrouwelijke bestuursleden van de onderliggende participaties. Het gemiddelde omvat alleen participaties waarvan de gegevens over het percentage vrouwelijke bestuursleden bekend zijn. Het wordt alleen berekend op het aandeel van de long participaties in de portefeuille. De voornaamste nadelige effecten (PAI's) worden gedefinieerd door de EU-verordening inzake de openbaarmaking van informatie over duurzame financiën (SFDR) en worden gebruikt om de nadelige effecten van beleggingen te meten.
Bron: Morningstar/Sustainalytics
Vrouwelijke bestuursledenIn % vrouwelijke bestuursleden van de onderliggende participaties.Bron: Morningstar/Sustainalytics
Indien gegevens beschikbaar zijn, toont de balk hierboven de prestatie van het product (driehoekig pijltje) in vergelijking met de gemiddelde prestatie van de productcategorie (lijn).
Overheden
i
Het gewogen gemiddelde voor de portefeuille van de koolstofintensiteit van de onderliggende participatie voor soevereine emittenten. Het gemiddelde omvat alleen participaties waarvoor de koolstofintensiteit voor de landen van de staatsobligaties bekend is. Het wordt alleen berekend op het long gedeelte van de portefeuille. De voornaamste nadelige effecten (PAI's) worden gedefinieerd door de EU-verordening inzake de openbaarmaking van informatie over duurzame financiën (SFDR) en worden gebruikt om de nadelige effecten van beleggingen te meten.
Bron: Morningstar/Sustainalytics
KoolstofintensiteitIn % van de portefeuille.Bron: Morningstar/Sustainalytics
Indien gegevens beschikbaar zijn, toont de balk hierboven de prestatie van het product (driehoekig pijltje) in vergelijking met de gemiddelde prestatie van de productcategorie (lijn).
i
Het aantal landen waarin belegd is die sociale schendingen hebben zoals bedoeld in internationale verdragen en conventies, principes van de Verenigde Naties en, indien van toepassing, nationale wetgeving. Dit omvat alleen het long gedeelte van de participaties. De belangrijkste nadelige effecten (PAI's) worden gedefinieerd door de EU-verordening inzake de openbaarmaking van informatie over duurzame financiën (SFDR) en worden gebruikt om de nadelige effecten van beleggingen te meten.
Bron: Morningstar/Sustainalytics
Sociale schendingenIn aantal landen.Bron: Morningstar/Sustainalytics
Indien gegevens beschikbaar zijn, toont de balk hierboven de prestatie van het product (driehoekig pijltje) in vergelijking met de gemiddelde prestatie van de productcategorie (lijn).
Duurzaamheidsimpact
Impact thema's
i
Het percentage van de long-only portefeuille dat is blootgesteld aan bedrijven die inkomsten (>0%) halen uit deze 5 impactthema's.
Bron: Morningstar/Sustainalytics

Gegevens nog niet beschikbaar

Top DOD's
i
De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (DOD's) van de VN waarbij de long-only portefeuille de grootste betrokkenheid heeft, gemeten naar blootstelling aan bedrijven die enige inkomsten maken uit de DOD. Merk op dat de betrokkenheid heel gering kan zijn.
Bron: Morningstar/Sustainalytics
Gegevens nog niet beschikbaar
EU Taxonomie

Gegevens nog niet beschikbaar

i
Het (geplande) percentage van de long-only portefeuille dat is blootgesteld aan economische activiteiten die in overeenstemming zijn met de EU Taxonomy verordening.
Bron: Morningstar/Sustainalytics of productbeheerder
Afstemming met de EU Taxonomie (gepland)In % van de portefeuille.Bron: Morningstar/Sustainalytics
Indien gegevens beschikbaar zijn, toont de balk hierboven de prestatie van het product (driehoekig pijltje) in vergelijking met de gemiddelde prestatie van de productcategorie (lijn).
Andere portefeuillegegevens
Kunnen derivaten worden gebruikt in het portefeuillebeheer?
Neen
Bevat de portefeuille duurzame obligaties?
Ja
Kan het product effectenleningen hanteren?
Neen
Doet het product aan short selling?
Neen
Belegt het product in niet-gelabelde onderliggende producten?
Neen
Belangrijke mededeling
 • De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om beleggers te helpen begrijpen hoe financiële producten waaraan het label 'Towards Sustainability' is toegekend, de vereisten van dat label toepassen.
 • De informatie op deze website is geen marketingmateriaal en sommige producten zijn mogelijk niet geregistreerd voor openbare verdeling in België.
 • De informatie op deze website vormt geen uitnodiging om te beleggen in de financiële producten waarnaar op deze website wordt verwezen. Personen die overwegen in die financiële producten te beleggen, dienen de website van de aanbieder van het product en alle relevante productinformatie en documenten te raadplegen alvorens dit te doen. Ze dienen ook te overwegen of de relevante producten geschikt zijn voor hen, gezien hun kennis en ervaring, hun financiële situatie en hun beleggingsdoelstellingen en -behoeften.
 • De informatie op deze website is niet bedoeld als persoonlijk advies of aanbeveling (inclusief maar niet beperkt tot financieel, investerings-, belasting-, boekhoudkundig of juridisch advies).
 • De informatie op deze website is uitsluitend voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld als en dient niet te worden opgevat als een verkoopaanbieding of een uitnodiging tot het doen van een aanbod om de financiële producten te kopen, met name niet in rechtsgebieden waar dit een overtreding van de relevante wet zou inhouden.
 • De vrijgave, publicatie of distributie van het materiaal op deze website kan in bepaalde rechtsgebieden wettelijk beperkt zijn. Personen in dergelijke rechtsgebieden waarin ze worden vrijgegeven, gepubliceerd of verspreid, moeten zichzelf informeren over dergelijke beperkingen en deze naleven.
 • Merk op dat niet alle producten op deze website worden aangeboden aan particuliere klanten in België.
 • De informatie op deze website is gebaseerd op informatie die is ontvangen van de productbeheerder en op externe databronnen. De informatie op deze website wordt van tijd tot tijd bijgewerkt. Een investeringsbeslissing mag niet enkel gebaseerd zijn op de informatie op deze website.